Hyppää sisältöön

Sydän-Suomen alue ry:n toimintasuunnitelma ja säännöt

Yhdessä kohti samansuuntaisia toimintasuunnitelmia yhteisen strategian ohjaamana:

2024 toimintakalenteri_yhdistyksille

2024 Sydän-Suomen alue toimintasuunnitelma

2024_Toimintasuunnitelman rakentaminen

Sydän-Suomen alue ry:n säännöt


Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Sydän-Suomen alue ry. Sen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue pääosin Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sydänalueeksi.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Sydänalue toimii Suomen Sydänliitto ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, jäsenenä liiton vahvistamalla toiminta-alueella. Sydänalueen kielenä on suomi. Sydänalueen toiminnan tarkoituksena on, että ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä, toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi ja saavat tarvitsemansa hoidon oikeaaikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta ja etnisestä taustasta riippumatta. Sydänalue on joustava edelläkävijä ja kutsuu ihmiset mukaan lisäämään hyvinvointia. Sydänalue toimii vapaaehtoistoiminnan tukijana ja elävöittäjänä, vaikuttajana ja edunvalvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sydänalue
1) toimii sydänyhteisössä jäsenyhdistystensä tukena toteuttaen oman roolinsa mukaista tehtävää tehokkaasti. Tukee jäsenyhdistystensä uudistumista ja toimii niiden tukena sekä edistää laadukkaan sydäntyön kattavuutta koko toiminta-alueella.
2) huolehtii toiminnan resurssien riittävyydestä olemalla tietoinen toimintaympäristön muutoksista, hyödyntämällä tiedolla johtamisen mahdollisuuksia, huolehtimalla henkilöstönsä ja vapaaehtoistensa osaamisesta sekä johtamalla talouttaan vastuullisesti.
3) toimii määrittelemiensä kohderyhmien hyväksi, tekee strategisia valintoja ja verkostoituu niiden mukaisesti sekä toteuttaa vaikuttamistehtäväänsä toiminta-alueellaan.
4) huolehtii laaja-alaisesti näkyvyydestä sekä sisäisesti sydänyhteisössä että ulkoisesti hoitopoluilla ja toiminta-alueensa väestölle.
5) kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti ja uudistumishakuisesti.

Jäsenet
Sydänalueen jäseniä ovat
– varsinaiset jäsenet
– kannattavat jäsenet
– kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sydänalueen toimintaalueella toimiva rekisteröitynyt sydänyhdistys tai muu rekisteröitynyt yhdistys/oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa toimia sydänalueen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen ja hyvämaineinen yhteisö, joka haluaa tukea sydänalueen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu sydänalueen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on vaikuttanut sydänalueen toiminnan kehittämiseen hallituksen puheenjohtajana, ja kunniajäseneksi henkilö, jonka toiminta merkittävällä tavalla on koitunut sydänalueen tavoitteiden hyväksi.

Jäsenyys
Jäsenen hyväksyy ja erottaa sydänalueen kokous hallituksen esityksestä. Jäsen, joka ei enää täytä 3 §:ssä määrättyjä edellytyksiä tai on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on sydänalueeseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään tai paikallisesti toimien vahingoittanut sydänaluetta tai ei enää täytä laissa taikka sydänalueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan erottaa.

Toiminnan rahoitus

Sydänalue voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Varat toimintaansa varten sydänalue saa julkisista ja muista avustuksista, perimällä jäsenmaksua, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja myymällä sydänterveyttä ja hyvinvointia tukevaa materiaalia ja kampanjatuotteita, harjoittamalla ravitsemusliikettä sekä myymällä terveyden edistämisen, riskitekijöiden ehkäisyn ja kuntoutuksen terveyspalveluja ja neuvonta- ja mittaustoimintaa, toimeenpanemalla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, juhla- ja muita yleisötilaisuuksia. Sydänalue voi myös harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Jäsenyhdistysten henkilöjäsenten sydänalueen jäsenmaksuosuuden päättää sydänalueen kevätkokous. Muiden varsinaisten jäsenten kuin sydänyhdistysten henkilöjäsenten jäsenmaksun päättää erikseen sydänalueen kevätkokous. Kannattavan jäsenen vuosimaksun päättää sydänalueen kevätkokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6§ Toimielimet
Sydänalueen toimielimiä ovat sydänalueen kokous ja hallitus.
7§ Hallitus
Sydänalueen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voi olla tehtävässään yhtäjaksoisesti enintään kuusi kalenterivuotta. Hallituksessa tulee olla edustettuna sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen asiantuntemus.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä nimeää itselleen sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) johtaa ja kehittää sydänalueen toimintaa,
2) valvoa, että sydänalueen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä, että sen saamia lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja käytetään luovuttajan määräysten mukaisesti,
3) laatia ja esittää vuosittain sydänalueen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi, sekä lähettää niistä sydänalueen kokouksen päätökset tiedoksi sydänyhdistyksille ja Sydänliittoon
4) valmistella sydänalueen kokouksissa käsiteltävät asiat,
5) huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, alueellisiin yhdistyksiin, julkisiin ja yksityisiin toimijoihin ja liittoon.
6) ottaa ja erottaa sydänalueen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa
7) huolehtia ja vastata siitä, että sydänalueen toiminta tapahtuu lain sekä liiton ja omien sääntöjen mukaisesti. Hallitus on vastuussa toiminnastaan sydänalueen kokoukselle.

Valmistelu- ja toimintaelimet
Hallitus voi asioiden valmistelua ja toiminnan toteuttamista varten asettaa työvaliokunnan tai muita tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimintaelimiä. Valmisteluelinten kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on toimitettava hallitukselle. Hallituksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valmistelu- ja toimintaelinten kokouksissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Sydänalueen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.
10§
Tilikausi ja tilintarkastus
Sydänalueen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
11 §
Kokoukset
Sydänalueen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Sydänalueen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sydänalueen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Sydänalueen kokouksissa on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla sydänyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista alkavaa 300
sydänyhdistykselle jäsenmaksunsa maksanutta henkilöä kohti. Jäsenellä (varsinaisena jäsenenä oleva sydänyhdistys) voi enintään olla yksi viidesosa (1/5) yhteenlasketusta äänimäärästä. Muulla rekisteröityneellä yhdistyksellä/oikeuskelpoisella yhteisöllä on vain yksi ääni. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenen ja kannatusjäsen ovat kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja, heillä ei ole
äänioikeutta. Sydänalueen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Sydänalueen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava. Sydänalueen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja.
12 § Kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava sydänalueen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
13 §
Varsinaiset kokoukset
Sydänalue pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) sydänalueen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestäon esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Sydänalueen kevätkokouksessa
1) avataan kokous
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Sydänalueen syyskokouksessa
1) avataan kokous
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet näiden sääntöjen 7 §:n mukaisesti
7) valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää vastuuhenkilön tarkastamaan sydänalueen seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa. Sama yhteisö nimeää varavastuuhenkilön. Tai valitaan tilintarkastaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä.
8) valitaan edustajat ja heidän varaedustajansa liiton kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli sydänalueen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään 60 päivää ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
14§
Sääntöjen muuttaminen ja sydänalueen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sydänalueen purkamisesta on tehtävä sydänalueen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sydänalueen purkamisesta. Jos sydänalue on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat Suomen Sydänliitto ry:lle tai sydänalueen jäsenyhdistyksille purkautumiskokouksen päätöksen mukaisesti tai jos niitä ei ole, on varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti luovutettava rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toimintaan sisältyy sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä, hoitoa tai potilaiden kuntoutusta tai vapaaehtoistoimintaa ensisijaisesti sydänalueen toiminta-alueella. Jos kaksi tai useampi sydänalue päättää yhdistyä yhdeksi sydänalueeksi, niiden varat siirtyvät uudelle rekisteröidylle sydänalueelle.

 

 

 

 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot