Hyppää sisältöön
Etusivu / Työvälineitä muutosprosessin ohjaukseen

Työvälineitä muutosprosessin ohjaukseen

Muutoksen ohjauksen etenemistä havainnollistavat kaaviot ja lomakkeet helpottavat asiakkaan muutosvalmiuden kartoitusta, ohjauksen suunnittelua ja seurantaa.

Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki
Julkaistu 19.8.2021
Päivitetty 27.1.2023

Materiaalin avulla ohjaajan on helppo auttaa asiakasta konkreettisen muutossuunnitelman laatimisessa. Aineistosta löytyy puheeksi ottoa ja ohjausta havainnollistavia ohjauskuvia, testilomakkeita ja muutoksen suunnittelulomakkeita.

Aineisto perustuu valmentavan elintapaohjauksen periaatteisiin: voimaannuttavaan ohjausideologiaan sekä prosessimaiseen muutosohjaukseen. Motivoiva ilmapiiri voidaan luoda vuorovaikutuksellisin keinoin niin, että motivaatio nousee ohjattavasta itsestään, ei ohjaajan määräyksestä tai tarpeesta. Ohjaaja antaa ohjattavan itsensä toimia oman muutosprosessinsa pääsuunnittelijana.
Lähestymistapa perustuu uusimpaan tutkimustietoon siitä, miten yksilöllisellä elintapaohjauksella saadaan aikaan myös kliinistä vaikuttavuutta. Ohjauksen punainen lanka on ohjattavan muutosvalmiuden arviointi sekä sen pohjalta suunnitellun ohjausprosessin räätälöinti käyttäen tilanteeseen sopivaa aineistoa.

Elintapamuutos pyritään ohjaustilanteessa näkemään positiivisena mahdollisuutena vaikuttaa omaan hyvinvointiin, ei ahdistavana pakkona. Ohjauksen alussa annetaan tilaa ohjattavan omalle kokemukselle eli ns. subjektiiviselle voinnille, koska se ennakoi toimintakykyä ja muutokseen sitoutuneisuutta jatkossa parhaiten.

Hyödynnä kaaviota: Miten ohjaus etenee aineistoa hyödyntäen?

Elintapamuutos pyritään ohjaustilanteessa näkemään positiivisena mahdollisuutena vaikuttaa omaan hyvinvointiin, ei ahdistavana pakkona. Ohjauksen alussa annetaan tilaa ohjattavan omalle kokemukselle eli ns. subjektiiviselle voinnille, koska se ennakoi toimintakykyä ja muutokseen sitoutuneisuutta jatkossa parhaiten.

Ohjaustilanteen vastavuoroisuuden vahvistamiseksi on kehitetty muutosvalmiuden arviointiin ohjauksen työkalu.

Työväline muutosvalmiuden arviointiin

OTA-mittari, EHN-mätare, OTA-card

Ohje OTA-mittarin käyttöön

OTA-mittarin (Oman Terveyden Avaintekijät) avulla ohjaaja voi kartoittaa ohjattavan muutosvalmiuden astetta terveyden eri avaintekijöiden suhteen. Jatko-ohjaus on näin mahdollista räätälöidä ohjattavan muutosohjauksen ja muutosvaiheen mukaisesti. Siitä on apua erityisesti silloin, kun on vaikea päättää, mistä osa-alueesta olisi hyvä aloittaa. Se tekee nopeasti näkyväksi sen, mihin terveyden avaintekijään ohjattava on valmis ohjaushetkellä panostamaan.

On tärkeää, että ohjattava täyttää OTA-mittarin itsenäisesti. Ohjeessa on lisää tietoa OTA-mittarin hyödyntämisestä motivoivassa elintapaohjauksessa.

Tutustu OTA-mittarin käytön ohjaukseen videon (2:23) avulla (YouTube).

Työvälineet muutoksen suunnitteluun ja seurantaan

OTA-mittarin valintojen pohjalta voidaan keskustella jatko-ohjauksen tarpeesta. Jos ohjattava toivoo muutosta useampaan avaintekijään, häntä pyydetään valitsemaan se tekijä, johon hän haluaa muutosta kaikkein eniten.

Jatko-ohjauksessa keskitytään aluksi tähän ohjattavan valitsemaan aiheeseen ja tehdään sen pohjalta konkreettinen muutossuunnitelma. Muihin tekijöihin voi tarvittaessa palata myöhemmin ohjausprosessin edetessä.

Tutustu muutossuunnitelman laatimiseen videon (2:15) avulla (Youtube).

Materiaalia muutossuunnitelman laatimisen tueksi

Testejä muutosohjauksen tueksi

Myös erilaiset testit voivat auttaa asiakasta hahmottamaan omaa tilannetta, kannustaa muutokseen ja antaa vinkkejä konkreettisiin toimiin.

Kuvamateriaalia muutosohjauksen tueksi

 

Ohjaajan kokemus motivoivan haastattelun käytöstä:

”Uuden ohjaustyylin käyttöönotto on helpottanut omaa työskentelyä paljon. Myös asiakkaat ovat olleet kiinnostuneempia vastaanottamaan asioita tämän uuden tavan avulla. Ohjauksesta on poistunut saarnaus, kun ollaan kiinnostuneita asiakkaan oikeasta halusta ja valmiudesta muutokseen.”

Katso myös video (0:44) ohjattavan ajatuksista (Youtube).

Nuorten terveyden edistämiseen ja elintapaohjaukseen on kehitetty oma TOTA-mittari (Terveyden Oma Tilannearvio) ja ohjausta tukevaa kuvamateriaalia:

Työvälineitä nuoren elintapaohjaukseen