Flytta dig till innehållet

fi

sv

Familjemedlemskap blir möjligt

På Hjärtförbundets höstmöte i Jyväskylä den 28.10 fattades två beslut angående stadgeändringar. Medlemsavgiften kan nu vara av olika storlek för olika medlemsgrupper. Olika medlemsgrupper möjliggör olika storlek på förbundets medlemsavgiftsandelar till exempel då, när flera personer från samma familj är medlemmar i förbundet eller ifall en person är medlem i flera hjärtföreningar.

Marja Kytömäki
Julkaistu 16.1.2018
Uppdaterad 27.3.2019
På höstmöteveckoslut firades Keski-Suomen sydänpiiris 60-årsdag. I bild verksamhetsledare Kristiina Pigg, Arja Koriseva och ordförande Johanna Heikkilä.

Familjemedlemskap och andrahandsmedlemskap togs i bruk i början av år 2018. För dem som redan är familjemedlemmar har medlemsgruppen automatiskt ändras från och med1.1.2018.

Dessutom föreslog styrelsen, att fastställandet av medlemsavgiften skulle flyttas till vårmötet, för att därmed underlätta planeringen av budgeten för förbundets medlemsföreningar.

Medlemsavgiftens storlek år 2018

Förbundets medlemsavgift beslöts enligt styrelsens förslag höjas till nio euro. I samband med detta beslöt mötet också, att en nedsatt medlemsavgiftsandel på 3 euro beviljas annan medlem i samma familj samt medlemmar, som är medlemmar i en annan hjärtförening. Höjandet av medlemsavgiften baserar sig på den utredning som medlemsavgiftsarbetsgruppen gjorde år 2017. Hjärtförbundets medlemsavgift består av förbundets andel (9€/3€), som det nu fattades beslut om, distriktets andel samt föreningens andel.

Hjärtförbundets styrelse fick två nya medlemmar

Till Hjärtförbundets styrelse hör förutom ordförande tolv medlemmar, vilka väljs för tre kalenderår i taget. Fyra av medlemmarna är årligen i tur att avgå. Enligt stadgarna kan en styrelsemedlem inneha sin uppgift oavbrutet i högst sex kalenderår.

Som nya medlemmar i Hjärtförbundets styrelse för kalenderåren 2018–2020 invaldes byggnadsrådet DI Jaakko Heikkilä från Esbo, doktor i hälsovetenskaper Johanna Heikkilä från Jyväskylä.

Av de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå återvaldes till Hjärtförbundets styrelse hälsovårdsrådet, kandidat i hälsovetenskaper Marja-Liisa Haapamäki från Jalasjärvi och medicinalrådet, specialläkare i allmänmedicin och inremedicin Matti Ketonen från Joensuu. Seija Aalto var inte längre valbar och av de valbara ställde Anssi Sovijärvi inte upp som kandidat.

Som ordförande fortsätter inrikesminister, doktor i hälsovetenskaper Paula Risikko från Seinäjoki.

Förutom de nu invalda fortsätter i styrelsen också sjukskötare Minna Ampio, specialläkare i allmänmedicin Päivi Hirsso, överläkare, med.o.kir.dr Hanna Järvinen, sjukskötare Outi Kurttila, medicinalrådet, ekonom Jyrki Liljeroos från Tammerfors, specialläkare i allmänmedicin Tuomo Pääkkönen, ledande jurist, vicehäradshövding Petri Rintamäki och professor, specialläkare i inremedicin och geriatri Reijo Tilvis.

Stödandet av föreningsverksamheten i centrum

Höstmötet godkände enligt styrelsens förslag verksamhetsplanen samt budgeten för år 2018. Huvudsatsen för Hjärtförbundets strategi ”Ett livskraftigt Hjärtförbund syns, hörs och påverkar” syns i verksamhetsplanen både som förstärkande och spridande av god praxis och också som mod att upphöra med verksamheter, som inte längre fungerar i vår tid. Förbundet koncentrerar sig på utvecklandet och spridandet av sådana verksamhetsmodeller, som har betydelse för förstärkandet av verksamheten, för medlemsvärvningen, medelanskaffningen eller påverkningsarbetet i hjärtföreningarna, -distrikten eller de riksomfattande föreningarna.

År 2018 är Hjärtförbundets och Suomen Latus samarbetsår. Hjärtförbundet och Suomen Latu har under årens lopp haft många gemensamma projekt både på riks- och lokalnivå. Under år 2018 och möjligtvis ännu 2019 ges detta samarbete i båda organisationerna allt större synlighet och blir allt mera vidsträckt. I samarbetet för år 2018 ingår bland annat skogsutflykter med hjärtföreläsning under matsäckspausen, att sova utomhus och att tillsammans fira Den finska naturens dag och Världshjärtdagen.

För Ett liv-samarbetet söks för år 2018 en ny, utvidgad bas så, att tyngdpunkten i fortsättningen ligger på förebyggande arbete och främjande av verksamheten för stöd av andra i samma situation. Det är meningen att verksamheten ska integreras i Ett liv-aktörernas lokala samarbete på ett sådant sätt, som förstärker den lokala verksamhetens livskraft.

Till Hjärtförbundets revisionsföretag valdes fortsättningsvis CGR-företaget KPMG.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat