Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Har er förening redan en matansvarig?

Har er förening redan en matansvarig?

Mat och näring är jämsides med motion centrala teman för hjärthälsa och i Hjärtförbundets verksamhet. Organisationsaktörerna har uttryckt en önskan om att på temat mat få en volontäruppgift av samma typ som den redan etablerade uppgiften för motionsansvariga. Det är frivilligt för föreningen att välja en matansvarig.

Mari Olli och Tuija Pusa
Publicerat 18.2.2019
Bild Jarno Hämäläinen

I en del hjärtföreningar har det redan länge funnits en ansvarsperson för mat och näringsfrågor. Nytt är det, att hela hjärtfältet tipsas om uppgiftsmöjligheten och stöd ges för genomförandet. Kanske det i föreningen rent av uppstår en ny slags verksamhet omkring maten, som lockar med både nya aktiva och också samarbetskompanjoner. Mera stöd för framförandet av matärenden erbjuds också.

Förutom utvecklandet av verksamheten är ett syfte också att förstärka den hälsosamma matens synlighet i allt som föreningen gör. På det här viset sänder vi som hjärtsamfund på ett enhetligt och allt kraftfullare sätt signaler om goda matval och samtidigt stöder vi förverkligandet av hälsofrämjande levnadsvanor. I praktiken kan detta synas till exempel så, att det i matserveringen på möten och evenemang i huvudsak används produkter som uppfyller Hjärtmärkeskriterierna.

Föreningarnas verksamhet grund för uppgiftsbeskrivningen

Utarbetandet av uppgiftsbeskrivningen för matansvariga inleddes hösten 2018 med en utfrågning riktad till föreningarna. I den frågades bland annat efter det, hurudan verksamhet i anslutning till mat och näring man haft i föreningarna. Över 300 svar från 160 olika föreningar kom in. Den mest typiska verksamhetsformen i anslutning till mat är skötandet av serveringen på olika evenemang, men också butiksevenemang på temat Hjärtmärket är mycket allmänna. Största delen av de svarande ansåg utnämnandet av en matansvarig i föreningarna viktigt.

Bland de svarande som visat intresse för utvecklandet av en uppgiftsbeskrivning för matansvariga sammanställdes en liten arbetsgrupp. Den samlades i slutet av året och på mötet uppgjordes ramarna för uppgiftsbeskrivningen. Beskrivningen bearbetas ännu som ett samarbete mellan utvecklarna av uppgiftsbeskrivningen för motionsansvariga, arbetsgruppen för matansvariga och Hjärtförbundets organisationskommitté.

Preliminära ramar för den matansvarigas uppgifter i föreningen:

 • Den matansvariga kan vara en medlem i hjärtföreningens styrelse, men det räcker, att det i styrelsen finns en kontaktperson till den matansvariga.
 • Den matansvarigas uppgift kan skötas av en eller flera personer.
 • Den som utnämns till matansvarig är inte förpliktigad att ensam genomföra matverksamheten, utan han eller hon är framförallt en koordinator för verksamheten och sköter kommunikationen både till styrelsen och till medlemsfältet.
 • Personen utnämns i Kilta-systemet till matansvarig, och får då från Hjärtförbundet information om aktuella ärenden.
 • För den matansvariga kommer ett handledningspaket, som blir färdigt under våren 2019, att sättas ut på Yhdistysnetti.

Styrelsen leder matverksamheten

Hjärtföreningens styrelse besluter om den praktiska verksamheten. Den väljer bland olika teman lämpliga verksamhetsformer för sin förening och dess resurser. Här exempel på olika möjligheter:

 • Skötandet av serveringen på egna evenemang: t.ex. ser man till, att serveringen på evenemangen också innehåller hälsosamma matalternativ.
 • Evenemang: t.ex. butiksevenemang, matlagningskvällar, mätningstillfällen
 • Påverkningsverksamhet: t.ex. främjande av införandet av Hjärtmärkesmåltider i kommunens matservice
 • Kommunikation: t.ex. aktuell information till medlemskåren och lokalmedia
 • Samarbete t.ex. med andra föreningar och hjärtsamfundet eller genom att representera föreningen i olika arbetsgrupper
 • Eventuell annan verksamhet i anslutning till mat som upplevts välfungerande i föreningen.

Stöd från hjärtdistrikten

Vinkar för genomförandet och material för hälsofrämjande verksamhet samlas till Yhdistysnetti.

Förutom Yhdistysnetti stöder hjärtdistrikten föreningarna i matfrågor.

För i år planeras också regionala evenemang, där aktiva får inskolning i Hjärtförbundets matprinciper och där man utbyter erfarenheter om lyckade verksamhetsformer. Förutom nyhetsbrevet utnyttjas eventuellt också andra elektroniska kanaler.

Lue seuraavaksi