Hyppää sisältöön

Sydänsairaudet ja ajokyky

Lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus poliisille todetessaan henkilön terveydentilan pysyvästi heikentyneen siten, ettei hän enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia.

Mikko Syvänne
Julkaistu 13.11.2014
Päivitetty 27.11.2018

Yleisperiaatteena ajokorttidirektiivissä todetaan: ”Sairaus, jonka vuoksi ensimmäisen ajokortin hakijan tai ajokortin uudistamista hakevan kuljettajan sydän- ja verisuonijärjestelmä voi äkkiä pettää niin, että hänen aivotoimintansa äkillisesti heikkenee, vaarantaa liikenneturvallisuuden.”

Vuonna 2004 voimaan tulleen tieliikennelain muutoksen mukaan lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus ajo-oikeusasiassa toimivaltaiselle poliisille ”todetessaan ajokorttiluvan hakijan tai ajo-oikeuden haltijan terveydentilan muuten kuin tilapäisesti heikentyneen siten, ettei hän enää täytä 70 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia.”

”Ennen … ilmoituksen tekemistä potilaalle on kerrottava velvollisuudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta ajokykyyn.”

”Muuten kuin tilapäisellä” heikentymisellä tarkoitetaan hoidosta huolimatta pysyvää tilaa. Ajokyvyn ollessa tilapäisesti heikentynyt lääkärin tulee suullisesti kieltää ajaminen, kunnes ajoeste on väistynyt tai tilanne selvitetty.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet ajokorttiluvan terveysvaatimuksista ja lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Ryhmän 2 kuljettajien terveysvaatimukset ovat oleellisesti tiukemmat kuin ryhmän 1. Ryhmään 2 sisältyvät C-, C1-, D- ja D1 -luokan ajoneuvon sekä CE-, C1E-, DE- ja D1E -luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan ja henkilöauton ammattiajoluvan saaneet. Ryhmään 1 kuuluvat A1-, A-, B-, M- ja T -luokan ajoneuvon sekä BE -luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saaneet.

Taulukossa on sellaisenaan ohjeet sydän- ja verisuonisairauksien osalta. Toimintakykyluokat NYHA I-II ja CCS I-II tarkoittavat oireettomuutta tai lieviä oireita, jotka eivät rajoita päivittäisiä toimintoja. NYHA/CCS III tarkoittaa oireiden ilmenemistä tavallisessa rasituksessa, esimerkiksi normaalivauhtisessa tasamaakävelyssä. NYHA/CCS IV-luokassa oireita on jo levossa. ”Synkopee” tarkoittaa pyörtymistä. ”Vasovagaalinen” pyörtyminen tarkoittaa ”tavallista”, sairauteen liittymätöntä pyörtymistä esimerkiksi kivun tai veren näkemisen yhteydessä. ”Iskemia” tarkoittaa sydänlihaksen hapenpuutetta.

Ajokykyyn vaikuttava sairaus, vamma tai vika Ajokorttiluvan terveysvaatimukset

Ryhmä 1 (R1)

Ajokorttiluvan terveysvaatimukset

Ryhmä 2 (R2)

Ilmoitusvelvollisuus
Angina pectoris saa ajaa, ellei rintakipuja levossa eikä ajaessa saa ajaa, jos

– oireeton tai lieväoireinen angina pectoris (NYHA tai CCS I-II)

–  rasituskokeessa normaali tai lievästi alentunut suorituskyky eikä iskemian provosoimia rytmihäiriöitä

– rasituskoe vuosittain taudin toteamisen jälkeen

R1

– hoidosta huolimatta hyvin vaikea (NYHA tai CCS IV) angina pectoris-oireisto, joka heikentää merkittävästi ajokykyä

R2

– hoidosta huolimatta vaikea (NYHA  tai CCS III-IV) angina pectoris-oireisto, joka heikentää ajokykyä

– lääkityksen alaisena tehdyssä rasituskokeessa vaikeat oireet (NYHA tai CCS III-IV), merkittävästi alentunut suorituskyky tai iskemian provosoimat rytmihäiriöt

Sydäninfarkti, ohitusleikkauksen ja pallolaajennuksen jälkitila – komplisoitumattomissa tilanteissa yleensä 1-4 vk ajotauko

– komplisoituneissa tilanteissa komplikaatiot ratkaisevat suhtautumisen ajamiseen

– ajotauon jälkeen, kts. kohta angina pectoris

– komplisoitumattomissa tilanteissa yleensä 6 vk ajotauko

– komplisoituneissa tilanteissa komplikaatiot ratkaisevat suhtautumisen ajamiseenkts. kohta angina pectoris

– rasituskoe vuosittain taudin toteamisen jälkeen

R1

– oireiston jatkuessa ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt

R2

– oireiston jatkuessa ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt

Sydämen vajaatoiminta saa ajaa, ellei sydämen vajaatoiminnasta johtuvia oireita levossa tai ajaessa

– lääkehoito sallittu

saa ajaa, jos:

-oireeton tai lieväoireinen (NYHA I-II oireisto)

– vasemman kammion toiminta ei merkittävästi alentunut eikä tuota oireita

– ei tiedossa olevia rytmihäiriöitä

– rasituskokeessa normaali tai lievästi alentunut suorituskyky

– ei rasituksen provosoimia rytmihäiriöitä

R1

– hoidosta huolimatta hyvin vaikea (NYHA IV) oireisto, joka heikentää merkittävästi ajokykyä

R2

– hoidosta huolimatta vaikea (NYHA III-IV) oireisto, joka heikentää ajokykyä

– oireettomalla tai lieväoireisella (NYHA I-II jokin seuraavista:

  • vasemman kammion toiminta merkittävästi alentunut ja tuottaa oireita
  • merkittäviä rytmihäiriöitä
  • lääkityksen alaisena tehdyssä rasituskokeessa vaikeat oireet (NYHA III-IV), merkittävästi alentunut suorituskyky tai iskemian provosoimat rytmihäiriöt
Verenpainetauti – oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: ei saa ajaa

kuten R1 R1

ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt, vakavat aivoverenkierron häiriöt

R2

kuten R1 ja lisäksi jos asianmukaisesta lääkityksestä huolimatta systolinen paine yli 200 mmHg ja/tai diastolinen yli 115 mmHg 12  seurantakuukauden aikana

Synkopee – ei saa ajaa ennen kun syy selvitetty ja oireet saatu hallintaan tai kohtaus ei uusi

– synkopeen syy ratkaisee suhtautumisen ajamiseen

– -ilmiselvän vasovagaalisen pyörtymisen jälkeen ajamista ei tarvitse kieltää

– ei saa ajaa ennen kuin syy selvitetty ja oireet saatu hallintaan

– saa ajaa, jos ajokykyä haittaavaa syytä ei todeta tai jos löydetään hoidettavissa oleva syy, ja henkilö on ollut oireeton kolmen kuukauden ajan.

– jatkuva seuranta välttämätön

R1 ja R2

toistuvat synkopee-oireet

Rytmihäiriö – oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: saa ajaa, jos rytmihäiriö ei vaikuta merkittävästi tajunnantasoon tai toimintakykyyn

– oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: saa ajaa, jos rytmihäiriö ei vaikuta merkittävästi tajunnantasoon tai toimintakykyyn

– lisäksi edellytetään, että ei merkittävää ja oireita aiheuttavaa vasemman kammion toiminnanvajausta

R1

merkittävästi tajunnantasoon tai toimintakykyyn vaikuttava toistuva rytmihäiriö, joka ei korjaudu lääkehoidoilla tai invasiivisilla toimenpiteillä

R2

tajunnantasoon tai toimintakykyyn vaikuttava toistuva rytmihäiriö, joka ei korjaudu lääkehoidoilla tai invasiivisilla toimenpiteillä

Tahdistin – oireeton: saa ajaa yleensä viikon kuluttua asennuksesta tai vaihdosta

– oireinen: ks. rytmihäiriö

– oireeton: saa ajaa yleensä 6 vk kuluttua asennuksesta

– oireinen: ks. rytmihäiriö

R1

tahdistimesta huolimatta merkittävästi tajunnan tasoon tai toimintakykyyn vaikuttava toistuva rytmi- tai johtumishäiriö

R2

tahdistimesta huolimatta tajunnantasoon tai toimintakykyyn vaikuttava toistuva rytmi- tai johtumishäiriö

Rytmihäiriötahdistin (AICD) – oireeton: saa ajaa 6 kk asennuksesta, jos rytmihäiriö ei ole uusiutunut

– oireinen: ks. rytmihäiriö

– jos AICD asennettu profylaktisesti, ei rajoituksia

ajoedellytykset eivät täyty AICD:n asennuksen jälkeen R1

AICD:sta huolimatta merkittävästi tajunnantasoon tai toimintakykyyn vaikuttava toistuva rytmi- tai johtumishäiriö

R2

AICD:n asennuksen jälkeen

Läppäviat – oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö, vakava aivoverenkierron häiriö

– oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö, vakava aivoverenkierron häiriö

R1 ja R2

ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö, vakava aivoverenkierron häiriö

Synnynnäiset sydänviat – oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö

– oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö

R1

ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö

R2

ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö

Hypertrofinen kardiomyopatia – oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö

– oireeton: ei rajoituksia

– oireinen: ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö

R2

ks. angina pectoris, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset